Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá!

Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

V následujících zásadách ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké typy vašich osobních údajů (dále také "údaje") zpracováváme, pro jaké účely a v jakém rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v souvislosti s poskytováním našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka").

Použité termíny nejsou genderově specifické.

Stav: 30. ledna 2024

Vytvořil Dr. Thomas Schwenke pomocí Datenschutz-Generator.de

Obsah

Odpovědná osoba

Intensa Technische Dienstleistungen GmbH
TBZ Technology Centre

Schlossplatz 2
A-3812 Gross Siegharts
Rakousko

E-mailová adresa: office@intensa.at

Přehled zpracování

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventarizační údaje.
 • Údaje o zaměstnancích.
 • Údaje o poloze.
 • Kontaktní údaje.
 • Údaje o obsahu.
 • Údaje o použití.
 • Meta, komunikace a zpracování dat.
 • Údaje o žadateli.

Kategorie dotčených osob

 • Zákazníci.
 • Zaměstnanci.
 • Komunikační partner.
 • Uživatelé.
 • Žadatelé.
 • Zobrazené osoby.
 • Třetí strany.
 • Whistleblower.

Účely zpracování

 • Poskytování smluvních služeb a plnění smluvních závazků.
 • Kontaktní dotazy a komunikace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Přímý marketing.
 • Měření dosahu.
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Správa a zodpovídání dotazů.
 • Postup podávání žádostí.
 • Zpětná vazba.
 • Marketing.
 • Profily s informacemi o uživateli.
 • Poskytování našich online služeb a uživatelská přívětivost.
 • Infrastruktura informačních technologií.
 • Ochrana oznamovatelů.

Příslušné právní základy

Příslušné právní základy podle GDPR: Níže naleznete přehled právních základů GDPR, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou v zemi vašeho nebo našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se v jednotlivých případech uplatní i specifičtější právní základy, budeme vás o nich informovat v zásadách ochrany osobních údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR ) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR ) - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR ) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR ) - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.
 • Řízení o žádosti jako předsmluvní nebo smluvní vztah (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR ) - Pokud jsou v rámci řízení o žádosti od žadatelů vyžadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. zdravotní údaje, např. stav těžce zdravotně postižených nebo etnický původ), jsou od žadatelů vyžadovány proto, aby správce nebo subjekt údajů mohli uplatnit svá práva vyplývající z pracovněprávních předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a plnit své povinnosti v této oblasti, probíhá jejich zpracování v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR. GDPR, v případě ochrany životně důležitých zájmů žadatelů nebo jiných osob podle čl. 9 odst. 2 písm. c. GDPR nebo pro účely preventivní zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, pro lékařskou diagnostiku, péči nebo léčbu ve zdravotnictví nebo sociální oblasti nebo pro řízení systémů a služeb ve zdravotnictví nebo sociální oblasti podle čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR. GDPR. V případě sdělování zvláštních kategorií údajů na základě dobrovolného souhlasu se jejich zpracování provádí na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. GDPR.

Vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů v Rakousku : Kromě předpisů o ochraně osobních údajů podle GDPR platí v Rakousku také vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi ně patří zejména spolkový zákon o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů - DSG). Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje zejména zvláštní ustanovení týkající se práva na informace, práva na opravu nebo výmaz, zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zpracování pro jiné účely a předávání, jakož i automatizovaného rozhodování v jednotlivých případech.

Poznámka k použitelnosti GDPR a švýcarského FADP : Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k poskytnutí informací v souladu se švýcarským federálním zákonem o ochraně osobních údajů (FADP) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Z tohoto důvodu upozorňujeme, že z důvodu širší geografické působnosti a srozumitelnosti jsou použity termíny GDPR. Zejména místo pojmů "zpracování" "osobních údajů", "převažující zájem" a "citlivé osobní údaje" používaných ve švýcarské ZOOÚ se používají pojmy "zpracování" "osobních údajů", "oprávněný zájem" a "zvláštní kategorie údajů" používané v GDPR. Právní význam těchto pojmů se však bude i nadále určovat v souladu se švýcarskou DPA v rámci působnosti švýcarské DPA.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, přičemž bereme v úvahu stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a rozsah ohrožení práv a svobod fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající danému riziku.

Tato opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu, vkládání, zveřejňování, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zajišťují výkon práv subjektu údajů, výmaz údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji a výběru hardwaru, softwaru a procesů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Šifrování TLS/SSL (https): K ochraně uživatelských dat přenášených prostřednictvím našich online služeb používáme šifrování TLS/SSL. Secure Sockets Layer (SSL) je standardní technologie pro zabezpečení internetového připojení šifrováním dat přenášených mezi webovou stránkou nebo aplikací a prohlížečem (nebo mezi dvěma servery). Transport Layer Security (TLS) je aktualizovaná a bezpečnější verze protokolu SSL. Pokud je webová stránka zabezpečena certifikátem SSL/TLS, v adrese URL se zobrazuje označení Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Předávání osobních údajů

V rámci našeho zpracování osobních údajů mohou být údaje předávány jiným orgánům, společnostem, právně samostatným organizačním jednotkám nebo osobám nebo jim mohou být zpřístupněny. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webových stránek. V takových případech dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme s příjemci vašich údajů příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Předávání údajů v rámci skupiny společností: Osobní údaje můžeme předávat jiným společnostem v rámci naší skupiny společností nebo jim k těmto údajům poskytovat přístup. Pokud k tomuto předání dochází pro administrativní účely, je předání údajů založeno na našich oprávněných podnikatelských a obchodních zájmech nebo k němu dochází, pokud je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků nebo pokud existuje souhlas subjektů údajů nebo zákonné povolení.

Mezinárodní přenosy dat

Zpracování údajů ve třetích zemích: Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, orgánům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky. Pokud byla úroveň ochrany údajů ve třetí zemi uznána prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR), slouží toto rozhodnutí jako základ pro předání údajů. V opačném případě budou údaje předány pouze tehdy, pokud je úroveň ochrany údajů zajištěna jinak, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek (čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR), výslovného souhlasu nebo v případě smluvního či zákonem požadovaného předání (čl. 49 odst. 1 GDPR). Kromě toho vás budeme u jednotlivých poskytovatelů ze třetí země informovat o podkladech pro předání do třetí země, přičemž rozhodnutí o přiměřenosti mají přednost. Informace o předávání ze třetích zemí a existujících rozhodnutích o přiměřenosti naleznete v informacích poskytnutých Komisí EU: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en?prefLang=de.

Transatlantický rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA: V rámci takzvaného "Rámce pro ochranu soukromí údajů" (DPF) uznala Evropská komise v rozhodnutí o odpovídající ochraně údajů ze dne 10. července 2023 úroveň ochrany údajů některých společností z USA za bezpečnou. Seznam certifikovaných společností a další informace o DPF naleznete na internetových stránkách amerického ministerstva obchodu na adrese https://www.dataprivacyframework.gov/. V rámci informací o ochraně osobních údajů vás budeme informovat o tom, kteří poskytovatelé služeb, které využíváme, jsou certifikováni podle rámce pro ochranu osobních údajů.

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, budou vymazány v souladu s právními požadavky, jakmile bude souhlas udělený ke zpracování odvolán nebo jakmile přestanou platit jiná oprávnění (např. pokud již neplatí účel zpracování těchto údajů nebo nejsou pro daný účel potřebné). Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, je jejich zpracování omezeno na tyto účely. To znamená, že údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodního nebo daňového práva nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby. V rámci našich informací o ochraně osobních údajů můžeme uživatelům poskytnout další informace o výmazu a uchovávání údajů, které se vztahují konkrétně na příslušné operace zpracování.

Práva subjektů údajů

Práva subjektů údajů podle GDPR: Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

 • Právo vznést námitku: Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na přístup: Máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a získat informace o těchto údajích a další informace a kopii údajů v souladu s právními požadavky.
 • Právo na opravu: V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo požadovat, aby údaje, které se vás týkají, byly okamžitě vymazány, případně požadovat, aby bylo zpracování údajů omezeno v souladu se zákonnými ustanoveními.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v souladu s právními požadavky nebo požádat o jejich předání jinému správci.
 • Stížnost u dozorového úřadu: V souladu s právními požadavky a aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména u dozorového úřadu v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště, u dozorového úřadu v místě vašeho pracoviště nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové poznámky, které ukládají informace v koncových zařízeních a čtou informace z koncových zařízení. Například k uložení stavu přihlášení do uživatelského účtu, obsahu nákupního košíku v e-shopu, navštíveného obsahu nebo funkcí používané online služby. Soubory cookie mohou být také použity k různým účelům, např. k zajištění funkčnosti, bezpečnosti a pohodlí online služeb a k vytváření analýz toků návštěvníků.

Poznámky k souhlasu: Soubory cookie používáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Proto od uživatelů získáváme předchozí souhlas, pokud to zákon nevyžaduje. Souhlas není vyžadován zejména tehdy, pokud je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné uživateli poskytnout jím výslovně požadovanou telemediální službu (tj. naši online nabídku). Mezi nezbytně nutné soubory cookie obecně patří soubory cookie s funkcemi, které slouží k zobrazování a provozuschopnosti online služby, vyrovnávání zátěže, zabezpečení, ukládání uživatelských preferencí a možností výběru nebo podobným účelům souvisejícím s poskytováním hlavních a vedlejších funkcí online služby vyžádaných uživatelem. Odvolatelný souhlas je uživatelům jasně sdělen a obsahuje informace o příslušném použití souborů cookie.

Informace o právních základech podle zákona o ochraně osobních údajů : Právní základ podle zákona o ochraně osobních údajů, na jehož základě zpracováváme osobní údaje uživatelů pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda uživatele požádáme o souhlas. Pokud uživatelé souhlasí, je právním základem pro zpracování jejich údajů jimi udělený souhlas. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v rámci plnění našich smluvních závazků, pokud je použití souborů cookie nezbytné pro plnění našich smluvních závazků. Účely, pro které soubory cookie zpracováváme, vysvětlujeme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v rámci našich postupů pro udělování souhlasu a zpracování.

Doba uložení : Pokud jde o dobu uložení, rozlišují se následující typy souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online službu a zavře své koncové zařízení (např. prohlížeč nebo mobilní aplikaci).
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po uzavření koncového zařízení. Může být například uložen stav přihlášení nebo se může přímo zobrazit oblíbený obsah, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Údaje o uživatelích shromážděné pomocí souborů cookie lze také použít k měření dosahu. Pokud uživatelům neposkytneme výslovné informace o typu a době uložení souborů cookie (např. při získávání souhlasu), měli by uživatelé předpokládat, že soubory cookie jsou trvalé a mohou být uloženy až po dobu dvou let.

Obecné informace o odvolání a námitce (tzv. "opt-out"): Uživatelé mohou kdykoli odvolat udělený souhlas a vznést námitku proti zpracování v souladu se zákonnými požadavky. Uživatelé mohou mimo jiné omezit používání souborů cookie v nastavení svého prohlížeče (což však může také omezit funkčnost naší online nabídky). Námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze rovněž vyjádřit prostřednictvím webových stránek https://optout.aboutads.info a https://www.youronlinechoices.com/.

 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR). Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • Zpracování údajů ze souborů cookie na základě souhlasu: Používáme postup pro správu souhlasu: postup pro získávání, zaznamenávání, správu a odvolání souhlasu, zejména pro používání souborů cookie a podobných technologií pro ukládání, čtení a zpracování informací na koncových zařízeních uživatelů a jejich zpracování, v jehož rámci je souhlas uživatele s používáním souborů cookie, resp. zpracování a poskytovatelé uvedení v části Správa souhlasů: Postup získávání, zaznamenávání, správy a odvolávání souhlasů, zejména pro používání souborů cookie a podobných technologií pro ukládání, čtení a zpracování informací na koncových zařízeních uživatelů a postup jejich zpracování, mohou uživatelé získat, spravovat a odvolávat. Prohlášení o souhlasu se ukládá, aby nebylo nutné o něj znovu žádat a aby bylo možné souhlas prokázat v souladu se zákonnou povinností. Souhlas může být uložen na serveru a/nebo v souboru cookie (tzv. opt-in cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné souhlas přiřadit uživateli nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních informací o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující informace: Souhlas může být uchováván po dobu až dvou let. Je vytvořen a uložen pseudonymní identifikátor uživatele s časem udělení souhlasu, informace o rozsahu souhlasu (např. které kategorie souborů cookie a/nebo poskytovatelé služeb), jakož i použitý prohlížeč, systém a koncové zařízení; právní základ: souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR).

Poskytování online nabídky a webhostingu

Údaje uživatelů zpracováváme, abychom jim mohli poskytovat naše online služby. Za tímto účelem zpracováváme IP adresu uživatele, která je nezbytná pro přenos obsahu a funkcí našich online služeb do prohlížeče nebo koncového zařízení uživatele.

 • Zpracovávané typy dat: Metadata, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; infrastruktura informačních technologií (provoz a poskytování informačních systémů a technických zařízení (počítače, servery atd.)). Bezpečnostní opatření.
 • Právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • Poskytování online nabídky na pronajatém úložném prostoru: Pro poskytování naší online nabídky využíváme úložný prostor, výpočetní kapacitu a software, které si pronajímáme nebo jinak získáváme od příslušného poskytovatele serverů (nazývaného také "webhosting"); Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).
 • Shromažďování přístupových údajů a protokolových souborů : Přístup k naší online nabídce je zaznamenáván formou tzv. "protokolových souborů serveru". Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název navštívených webových stránek a souborů, datum a čas přístupu, přenesené objemy dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal. Soubory protokolů serveru mohou být použity pro bezpečnostní účely, např. aby se zabránilo přetížení serverů (zejména v případě zneužití, tzv. DDoS útoků) a aby se zajistilo využití serverů a jejich stabilita; právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR). Vymazání údajů: Informace ze souborů protokolu se uchovávají maximálně 30 dní a poté se vymažou nebo anonymizují. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyloučeny až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • Raidboxy: Služby v oblasti poskytování infrastruktury informačních technologií a souvisejících služeb (např. úložný prostor a/nebo výpočetní kapacity); poskytovatel služeb: RAIDBOXES GmbH, Hafenstraße 32, 48153 Münster, Německo; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR );Web: https: //raidboxes.io/; Zásady ochrany osobních údajů: https://raidboxes.io/legal/privacy/. Smlouva o zpracování údajů: https: //helpcenter.raidboxes.de/de/articles/1947634-auftragsverarbeitungsvertrag-av.

Správa kontaktů a dotazů

Při kontaktu s námi (např. poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) a v rámci stávajících uživatelských a obchodních vztahů jsou údaje tazatelů zpracovávány v rozsahu nezbytném pro zodpovězení kontaktních dotazů a případných požadovaných opatření.

 • Zpracovávané typy údajů: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); Meta, komunikační a procesní údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu); Inventární údaje (např. jména, adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partneři; zákazníci; uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Kontaktní dotazy a komunikace; správa dotazů a odpovědi na ně; zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře). Poskytování našich online služeb a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR). Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

Chatboti a chatovací funkce

Jako prostředek komunikace nabízíme online chaty a funkce chatbotů (souhrnně označované jako "chatovací služby"). Chat je online konverzace vedená s určitým stupněm aktuálnosti. Chatbot je software, který odpovídá na otázky uživatelů nebo je informuje o zprávách. Pokud využíváte naše funkce chatu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Pokud využíváte naše chatovací služby v rámci online platformy, bude vaše identifikační číslo uloženo také v rámci příslušné platformy. Můžeme také shromažďovat informace o tom, kteří uživatelé a kdy komunikují s našimi chatovacími službami. Ukládáme také obsah vašich konverzací prostřednictvím chatovacích služeb a zaznamenáváme procesy registrace a souhlasu, abychom je mohli prokázat v souladu s právními požadavky.

Rádi bychom uživatele upozornili, že příslušný poskytovatel platformy může zjistit, že a kdy uživatelé komunikují s našimi chatovacími službami, a může shromažďovat technické informace o používaném zařízení uživatele a v závislosti na nastavení zařízení také informace o poloze (tzv. metadata) pro účely optimalizace příslušných služeb a pro účely bezpečnosti. Metadata o komunikaci prostřednictvím chatovacích služeb (tj. např. informace o tom, kdo s kým komunikoval) mohou být rovněž použita poskytovateli příslušných platforem pro marketingové účely nebo pro zobrazování reklamy přizpůsobené uživatelům v souladu s jejich ustanoveními, na která odkazujeme pro další informace.

Pokud uživatelé vyjádří chatbotovi ochotu aktivovat informace pomocí pravidelných zpráv, mají možnost kdykoli zrušit jejich zasílání do budoucna. Chatbot uživatele informuje, jakým způsobem a za jakých podmínek se mohou z odběru zpráv odhlásit. Po zrušení zpráv chatbota jsou údaje uživatele vymazány ze seznamu příjemců zpráv.

Výše uvedené údaje používáme k provozování našich chatových služeb, např. k osobnímu oslovování uživatelů, k zodpovídání jejich dotazů, k předávání požadovaného obsahu a také ke zlepšování našich chatových služeb (např. k "učení" chatbotů odpovědím na často kladené otázky nebo k rozpoznávání nezodpovězených dotazů).

Poznámky k právním základům: Chatové služby používáme na základě souhlasu, pokud jsme od uživatelů předem získali povolení zpracovávat jejich údaje v rámci našich chatových služeb (to se týká případů, kdy jsou uživatelé požádáni o souhlas, např. aby jim chatbot zasílal pravidelné zprávy). Pokud využíváme služby chatu k zodpovídání dotazů uživatelů týkajících se našich služeb nebo naší společnosti, děje se tak za účelem smluvní a předsmluvní komunikace. Služby chatu využíváme také na základě našeho oprávněného zájmu na optimalizaci služeb chatu, jejich nákladové efektivitě a zvyšování pozitivního uživatelského zážitku.

Odvolání, námitka a výmaz : Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v souvislosti s našimi chatovacími službami.

 • Zpracovávané typy údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta, komunikační a procesní údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Postižené osoby: Komunikační partner.
 • Účely zpracování: kontaktní dotazy a komunikace; přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR); plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • Tidio: software pro chat a chatboty a související služby; poskytovatel služeb: Tidio LLC, 180 Steuart St, CA 94119, San Francisco, USA; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR );Webové stránky: https: //www.tidio.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://www.tidio.com/privacy-policy/; Smlouva o zpracování údajů: Poskytovatel služby. Základ pro předání údajů do třetí země: Standardní smluvní doložky (poskytuje poskytovatel služeb).

Videokonference, online schůzky, webináře a sdílení obrazovky

Za účelem pořádání video a audio konferencí, webinářů a dalších typů video a audio setkání (dále společně jen "konference") využíváme platformy a aplikace jiných poskytovatelů (dále jen "konferenční platformy"). Při výběru konferenčních platforem a jejich služeb dodržujeme zákonné požadavky.

Údaje zpracovávané konferenčními platformami: V rámci účasti na konferenci zpracovávají konferenční platformy osobní údaje účastníků uvedené níže. Rozsah zpracování závisí na tom, které údaje jsou v souvislosti s konkrétní konferencí vyžadovány (např. specifikace přístupových údajů nebo jasných jmen) a které nepovinné informace účastníci poskytují. Kromě zpracování pro účely pořádání konference mohou konferenční platformy zpracovávat údaje účastníků také pro účely bezpečnosti nebo optimalizace služeb. Zpracovávané údaje zahrnují osobní údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), přístupové údaje (přístupové kódy nebo hesla), profilové obrázky, informace o profesní pozici/funkci, IP adresu internetového přístupu, informace o koncových zařízeních účastníků, jejich operačním systému, prohlížeči a jeho technickém a jazykovém nastavení, informace o obsahu komunikačních procesů, tj. vstupy do chatů a také audio a video údaje, jakož i využití dalších dostupných funkcí (např. průzkumy). Obsah komunikace je šifrován v rozsahu technicky zajištěném poskytovateli konferencí. Pokud jsou účastníci zaregistrováni jako uživatelé konferenčních platforem, mohou být další údaje zpracovávány v souladu s dohodou s příslušným poskytovatelem konference.

Záznamy a nahrávky: Pokud se zaznamenávají textové záznamy, výsledky účasti (např. z průzkumů) a obrazové nebo zvukové záznamy, budou o tom účastníci předem transparentně informováni a v případě potřeby požádáni o souhlas.

Opatření na ochranu údajů pro účastníky: Vezměte prosím na vědomí podrobnosti o zpracování vašich údajů konferenčními platformami v jejich oznámeních o ochraně údajů a v nastavení konferenční platformy zvolte pro vás optimální nastavení zabezpečení a ochrany údajů. Zajistěte prosím také ochranu údajů a soukromí na pozadí vašeho záznamu po dobu trvání videokonference (např. informováním spolubydlících, zamykáním dveří a použitím funkce pro zneviditelnění pozadí, je-li to technicky možné). Odkazy do konferenčních místností a přístupové údaje nesmí být předávány neoprávněným třetím osobám.

Poznámky k právním základům: Pokud kromě konferenčních platforem zpracováváme také údaje uživatelů a žádáme je o souhlas s používáním konferenčních platforem nebo určitých funkcí (např. souhlas s nahráváním konferencí), je právním základem pro zpracování tento souhlas. Dále může být naše zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních povinností (např. v seznamech účastníků, v případě zpracování výsledků diskusí apod.) Jinak jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní a bezpečné komunikaci s našimi komunikačními partnery.

 • Zpracovávané typy údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy); Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. údaje v online formulářích); Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); Meta, komunikační a procesní údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Subjekty údajů: Komunikační partneři; uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb). Zobrazované osoby.
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a plnění smluvních závazků; žádosti o kontakt a komunikace. Kancelářské a organizační postupy.
 • Právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

Postup podávání žádostí

V rámci procesu podávání přihlášek nám žadatelé musí poskytnout údaje nezbytné pro jejich posouzení a výběr. Požadované informace naleznete v popisu pracovního místa nebo v případě online formulářů v údajích tam uvedených.

Požadované informace v zásadě zahrnují osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje a doklady o kvalifikaci požadované pro danou pozici. Na požádání vám rádi poskytneme další informace o tom, jaké údaje jsou požadovány.

Pokud je to možné, mohou nám žadatelé zaslat své žádosti prostřednictvím online formuláře. Údaje jsou nám předávány v zašifrované podobě v souladu s nejmodernějšími technologiemi. Žadatelé nám mohou své žádosti zaslat také e-mailem. Upozorňujeme však, že e-maily se na internetu zpravidla neposílají šifrovaně. E-maily jsou zpravidla šifrovány při přenosu, nikoli však na serverech, ze kterých jsou odesílány a přijímány. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za přenosovou cestu žádosti mezi odesílatelem a přijetím na našem serveru.

Pro účely vyhledávání uchazečů, podávání žádostí a výběru uchazečů můžeme v souladu se zákonnými požadavky používat software pro správu uchazečů nebo náborový software a platformy a služby třetích stran.

Uchazeči nás mohou kontaktovat ohledně způsobu podání žádosti nebo nám ji zaslat poštou.

Zpracování zvláštních kategorií údajů: Pokud jsou od uchazečů požadovány nebo jimi v rámci řízení o žádosti sděleny zvláštní kategorie osobních údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR, např. údaje o zdravotním stavu, jako je stav těžce zdravotně postiženého nebo etnický původ), provádí se jejich zpracování, aby správce nebo subjekt údajů mohl uplatnit práva vyplývající z pracovněprávních předpisů a předpisů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a plnit své povinnosti v této oblasti. V případě ochrany životně důležitých zájmů žadatelů nebo jiných osob nebo pro účely preventivní zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, pro lékařskou diagnostiku, pro poskytování zdravotní nebo sociální péče nebo léčby nebo pro řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče.

Vymazání dat: Údaje poskytnuté uchazeči můžeme v případě úspěšné žádosti dále zpracovávat pro účely pracovního poměru. V opačném případě, pokud je žádost o pracovní nabídku neúspěšná, budou údaje uchazeče vymazány. Údaje uchazečů budou vymazány také v případě stažení žádosti, na což mají uchazeči právo kdykoli. S výhradou oprávněného odvolání ze strany uchazeče dojde k výmazu nejpozději po uplynutí šesti měsíců, abychom mohli zodpovědět případné následné dotazy týkající se žádosti a splnit naše povinnosti týkající se poskytování důkazů podle nařízení o rovném zacházení s uchazeči. Faktury za případné proplacení cestovních výdajů budou archivovány v souladu s daňovými předpisy.

Zařazení do skupiny uchazečů: Zařazení do skupiny uchazečů, pokud je nabídnuto, je založeno na souhlasu. Uchazeči jsou informováni, že jejich souhlas se zařazením do skupiny talentů je dobrovolný, nemá žádný vliv na probíhající proces podávání žádostí a že svůj souhlas mohou kdykoli do budoucna odvolat.

 • Zpracovávané typy údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); obsahové údaje (např. údaje v online formulářích); údaje o uchazeči (např. osobní údaje, poštovní a kontaktní adresy, dokumenty patřící k žádosti a informace v nich obsažené, jako je motivační dopis, životopis, osvědčení a další osobní nebo kvalifikační údaje, které uchazeči poskytli s ohledem na konkrétní pozici nebo dobrovolně).
 • Dotčené osoby: Žadatelé.
 • Účely zpracování: Řízení o žádosti (odůvodnění a případná následná realizace a případné následné ukončení pracovního poměru).
 • Právní základ: Řízení o žádosti jako předsmluvní nebo smluvní vztah (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).

Informace o ochraně údajů pro oznamovatele

V této části naleznete informace o tom, jak nakládáme s údaji od osob, které nám poskytnou informace (whistleblowerů), a od dotčených a zapojených stran v rámci našeho postupu oznamování. Naším cílem je poskytnout nekomplikovaný a bezpečný způsob, jak nahlásit případné pochybení z naší strany, ze strany našich zaměstnanců nebo poskytovatelů služeb, zejména v případě jednání, které porušuje zákony nebo etické zásady. Zároveň zajišťujeme, aby byla hlášení řádně zpracována a vyřízena.

Právní základ (Rakousko): V případě, že zpracováváme údaje za účelem plnění našich právních povinností v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů (HSchG), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR a v případě zvláštních kategorií osobních údajů čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR, v každém případě ve spojení s § 8 HSchG. To se týká povinnosti zřídit a provozovat interní kancelář pro oznamování porušení předpisů, plnění jejích zákonných povinností a v případě využití údajů shromážděných v rámci oznamovacího řízení i provádění dalších šetření nebo pracovněprávních kroků vůči osobám, které byly shledány vinnými z porušení předpisů.

Pokud zpracováváme údaje (zejména v případě zjištěného pochybení) v souvislosti s právní obranou nebo v rámci přípravy na ni, děje se tak na základě našeho oprávněného zájmu na právně souladném a etickém jednání v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zpracování založeno na tomto souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a v případě zvláštních kategorií osobních údajů s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Příkladem může být sdělení totožnosti oznamovatele nebo pořízení stenozáznamu při osobním jednání. Každý udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Právní základ: Pokud zpracováváme údaje za účelem plnění našich právních povinností v souladu s platnými právními předpisy na ochranu oznamovatelů, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR a v případě zvláštních kategorií osobních údajů čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR, v každém případě ve spojení s příslušnými právními předpisy. To se týká povinnosti zřídit a provozovat interní úřad pro oznamování porušení předpisů, plnění jeho zákonných povinností a v případě využití údajů shromážděných v rámci oznamovacího řízení i provádění dalších šetření nebo pracovněprávních kroků vůči osobám, u nichž bylo zjištěno porušení předpisů.

Pokud zpracováváme údaje (zejména v případě zjištěného pochybení) v souvislosti s právní obranou nebo v rámci přípravy na ni, děje se tak na základě našeho oprávněného zájmu na právně souladném a etickém jednání v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zpracování založeno na tomto souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR a v případě zvláštních kategorií osobních údajů s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Příkladem může být sdělení totožnosti oznamovatele nebo pořízení stenozáznamu při osobním jednání. Každý udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

 • Zpracovávané typy údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy); Údaje o zaměstnancích (např. kmenové údaje zaměstnanců, osobní složka, žádosti); Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
 • Postižené osoby: Zaměstnanci (např. zaměstnanci, uchazeči, bývalí zaměstnanci); třetí strany. Oznamovatelé.
 • Účely zpracování: ochrana oznamovatelů. Poskytování našich online služeb a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR). Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Analýza, monitorování a optimalizace webu

Analýza webu (označovaná také jako "měření dosahu") se používá k vyhodnocení toku návštěvníků naší online nabídky a může zahrnovat chování, zájmy nebo demografické informace o návštěvnících, jako je věk nebo pohlaví, jako pseudonymní hodnoty. Pomocí analýzy dosahu můžeme například rozpoznat, v jakém čase je naše online nabídka nebo její funkce či obsah nejčastěji využíván, nebo návštěvníky vyzvat k jejich opětovnému použití. Můžeme také pochopit, které oblasti vyžadují optimalizaci.

Kromě webové analýzy můžeme také používat testovací postupy, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí.

Není-li dále uvedeno jinak, lze pro tyto účely vytvářet profily, tj. údaje shrnuté pro proces používání, a informace ukládat do prohlížeče nebo do koncového zařízení a načítat je z něj. Shromážděné informace zahrnují zejména navštívené webové stránky a na nich použité prvky, jakož i technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze od nás nebo od poskytovatelů námi využívaných služeb, mohou být zpracovávány také údaje o poloze.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme postup maskování IP adres (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v souvislosti s webovou analýzou, A/B testováním a optimalizací se neukládají žádné jasné údaje o uživatelích (např. e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé používaného softwaru neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech pro účely příslušných procesů.

 • Zpracovávané typy dat: Metadata, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Měření dosahu (např. statistiky přístupů, rozpoznávání vracejících se návštěvníků). Profily s informacemi týkajícími se uživatelů (vytváření uživatelských profilů).
 • Bezpečnostní opatření: maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • Matomo (bez cookies): Matomo je software pro analýzu webu, který je šetrný k ochraně osobních údajů, používá se bez souborů cookie a v němž jsou opakující se uživatelé rozpoznáváni pomocí takzvaného "digitálního otisku prstu", který je ukládán anonymně a mění se každých 24 hodin; pomocí "digitálního otisku prstu" je pohyb uživatelů v rámci naší online nabídky zaznamenáván pomocí pseudonymizovaných IP adres v kombinaci s nastavením prohlížeče na straně uživatele tak, aby nebylo možné vyvozovat závěry o totožnosti jednotlivých uživatelů. Údaje o uživatelích shromážděné prostřednictvím systému Matomo zpracováváme pouze my a nesdílíme je s třetími stranami; právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR ).Webové stránky: https://matomo.org/.

Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje uživatelů, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde aktivní, nebo jim nabídnout informace o nás.

Rádi bychom upozornili, že údaje uživatelů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů.

Kromě toho se údaje uživatelů v rámci sociálních sítí zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě chování uživatelů a z něj vyplývajících zájmů uživatelů lze například vytvářet uživatelské profily. Uživatelské profily mohou být následně využity například k umístění reklam v rámci sítí i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítači uživatele obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo uživatelské chování a zájmy uživatele. Kromě toho mohou být údaje ukládány také do uživatelských profilů nezávisle na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou na nich přihlášeni).

Podrobný popis příslušných forem zpracování a možností odhlášení naleznete v prohlášeních o ochraně údajů a informacích poskytnutých provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů bychom také rádi upozornili, že nejúčinněji je lze uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatele a mohou přijmout příslušná opatření a přímo poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

 • Zpracovávané typy údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta, komunikační a procesní údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Žádosti o kontakt a komunikace; zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře). Marketing.
 • Právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • LinkedIn: sociální síť; poskytovatel služeb: Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR); Webové stránky: https://www.linkedin.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Základ pro předávání údajů do třetích zemí: Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF ), Standardní smluvní doložky(https://legal.linkedin.com/dpa); Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Další informace: Jsme společně se společností LinkedIn Ireland Unlimited Company zodpovědní za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů o návštěvnících za účelem vytváření "page insights" (statistik) našich profilů na LinkedIn.
  Tyto údaje zahrnují informace o typech obsahu, který si uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují, nebo o akcích, které provádějí, a také informace o zařízeních používaných uživateli (např. adresy IP, operační systém, typ prohlížeče, jazykové nastavení, údaje o souborech cookie) a informace z profilu uživatele, jako je pracovní funkce, země, odvětví, úroveň hierarchie, velikost společnosti a zaměstnanecký status. Informace o ochraně osobních údajů týkající se zpracování uživatelských údajů společností LinkedIn naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  . Se společností LinkedIn Ireland jsme uzavřeli zvláštní dohodu ("Page Insights Joint Controller Addendum (dále jen "dodatek")", https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum), která upravuje zejména to, jaká bezpečnostní opatření musí společnost LinkedIn dodržovat, a ve které se společnost LinkedIn zavázala plnit práva subjektů údajů (tj. uživatelé mohou například zasílat informace nebo žádosti o výmaz přímo společnosti LinkedIn). Práva uživatelů (zejména na informace, výmaz, námitku a stížnost příslušnému dozorovému úřadu) nejsou dohodami se společností LinkedIn omezena. Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů společností Ireland Unlimited Company se sídlem v EU a jejich předávání této společnosti. Za další zpracování údajů je výhradně odpovědná společnost Ireland Unlimited Company, zejména za předání údajů mateřské společnosti LinkedIn Corporation v USA.

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

Do naší online nabídky začleňujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. IP adresa je tedy nutná k zobrazení tohoto obsahu nebo funkce. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). Pixelové značky mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

 • Zpracovávané typy dat: Metadata, komunikační údaje a procesní údaje (např. IP adresy, časové údaje, identifikační čísla, stav souhlasu); inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích). Údaje o poloze (informace o zeměpisné poloze zařízení nebo osoby).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování našich online služeb a uživatelské přívětivosti; marketing; profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů). Bezpečnostní opatření.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Další informace o operacích, postupech a službách zpracování:

 • Mapy Google: Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytované společností Google. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatele : Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko; Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR );Web: https: //mapsplatform.google.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy. Základ pro předávání údajů do třetích zemí: Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF).
 • Zásuvné moduly a obsah sítě LinkedIn: To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah z této online nabídky v rámci sítě LinkedIn : LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR); Web: https: //www.linkedin.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Smlouva o zpracování údajů: https://legal.linkedin.com/dpa; Základ pro předávání údajů do třetích zemí: Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF), Standardní smluvní doložky(https://www.linkedin.com/legal/l/dpa). Možnost vznést námitku (opt-out): https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Videa na YouTube: Poskytovatel služby: Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR); Webové stránky: https: //www.youtube.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Základ pro předávání do třetích zemí: Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF). Možnost vznést námitku (opt-out): Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Nastavení zobrazování reklam: https: //myadcenter.google.com/personalizationoff.
 • Videa na YouTube: Video obsah; videa YouTube jsou integrována prostřednictvím speciální domény (rozpoznatelné podle komponenty "youtube-nocookie") v takzvaném "rozšířeném režimu ochrany údajů", kdy se neshromažďují žádné soubory cookie o aktivitách uživatele za účelem přizpůsobení přehrávání videa. Nicméně informace o interakci uživatele s videem (např. zapamatování posledního bodu přehrávání) mohou být uloženy; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; právní základ: souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR );webová stránka: https: //www.youtube.com; zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy. Základ pro předávání údajů do třetích zemí: Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF).
 • hCaptcha: Služba CAPTCHA, která slouží ke kontrole, zda údaje zadané v rámci naší online nabídky (např. na přihlašovací stránce nebo v kontaktním formuláři) zadal člověk nebo automatický program. Za tímto účelem služba analyzuje chování uživatelů naší online nabídky na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile uživatel použije naši online nabídku. Pro účely analýzy se vyhodnocují různé informace (IP adresa, čas strávený návštěvníkem na webové stránce nebo v aplikaci nebo pohyby myši uživatele, jakož i technické informace o koncovém zařízení a prohlížeči, který uživatel používá); poskytovatel služby: Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA; právní základ: oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR); webová stránka: https: //www.hcaptcha.com/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.hcaptcha.com/privacy; smlouva o zpracování údajů: Poskytovatel služby. Základ pro předání údajů do třetí země: Standardní smluvní doložky (poskytuje poskytovatel služeb).

Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile to budou vyžadovat změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat vaši spolupráci (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, mějte na paměti, že se tyto adresy mohou v průběhu času měnit, a než nás kontaktujete, zkontrolujte si prosím tyto informace.

Definice pojmů

V této části naleznete přehled pojmů použitých v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jsou pojmy definovány zákonem, platí jejich zákonné definice. Následující vysvětlení naopak slouží především k lepšímu pochopení.

 • Údaje o zaměstnanci: nedefinováno
 • Osobní údaje: "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Profily s informacemi o uživateli: Zpracování "profilů s informacemi o uživateli", zkráceně "profilů", zahrnuje jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k analýze, vyhodnocení nebo předvídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování může jít o různé informace týkající se demografických údajů, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.) (např. zájmy o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Pro účely profilování se často používají soubory cookie a webové majáky.
 • Měření dosahu: Měření dosahu (známé také jako webová analytika) se používá k vyhodnocení toku návštěvníků online nabídky a může zahrnovat chování nebo zájem návštěvníků o určité informace, například o obsah webových stránek. Pomocí analýzy dosahu mohou provozovatelé online služeb například rozpoznat, v jakém čase uživatelé navštěvují jejich webové stránky a jaký obsah je zajímá. To jim umožňuje například lépe přizpůsobit obsah svých webových stránek potřebám návštěvníků. Pseudonymní soubory cookie a webové majáky se často používají pro účely analýzy dosahu, aby bylo možné rozpoznat vracející se návštěvníky a získat tak přesnější analýzy využívání online nabídky.
 • Údaje o poloze: Údaje o poloze vznikají, když se mobilní zařízení (nebo jiné zařízení s technickými požadavky na určení polohy) připojí k rádiové buňce, síti WLAN nebo podobným technickým prostředkům a funkcím pro určení polohy. Údaje o poloze slouží k určení zeměpisně určitelné polohy na zemi, ve které se příslušné zařízení nachází. Údaje o poloze lze použít například k zobrazení mapových funkcí nebo jiných informací závislých na poloze.
 • Správce: "Správcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracování: "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Tento pojem je široký a zahrnuje prakticky každé nakládání s údaji, ať už se jedná o shromažďování, analýzu, ukládání, předávání nebo mazání.
Intensa_Logo_new

Intensa Techn. Dienstleistungen GmbH

TBZ Technologiezentrum
Schlossplatz 2
A-3812 Gross Siegharts
Österreich

Úřední hodiny:

Po.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Út.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

St.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Čt.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Pá.

08:00 - 13:00